สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย สพป. ชุมพร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ระหว่าง วันที่ 16 - 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณญาดา  รัตตะมาน
 
1. นางสาวอาภรณ์  ดำชาวเกาะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงภูริชญา  จิตรตรง
 
1. นางสาวอาภรณ์  ดำชาวเกาะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จอสูงเนิน
 
1. นางสาวศมาภรณ์  วงษ์จีน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญชนก  แสงสุวรรณ
 
1. นางสาวภาวิณี  สุวรรณมณี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ภาสภิรมย์
 
1. นางสาวอาภรณ์  ดำชาวเกาะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง 5 1. เด็กหญิงจัมทิมา  ใยพรม
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  แซ่ฮู้
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัชพร  พลารชุน
 
1. นายจารุวัฒน์  สมบูรณ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิจิตรา  สุขกรม
 
1. นางสาวศมาภรณ์  วงษ์จีน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  คงเขาม่วง
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทร์ทองขาว
 
1. นางสาวดวงตา  ภู่เหมาะ
2. นายปัณณวัฒน์  ชูมนต์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤตพร  กิ่งแก้ว
2. เด็กชายสิริโชติ  อยู่หนูสิงห์
 
1. นายปัณณวัฒน์  ชูมนต์
 
11 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุสุมา  สุขมนตรี
 
1. นางสาวจันจิรา  ยืนนาน
 
12 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  บัณฑิตกานต์
 
1. นางสาวจันจิรา  ยืนนาน
 
13 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณภัทร  พนิชยากุล
 
1. นายกิติศักดิ์  พวงแก้ว
 
14 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัณพร  พรมมา
 
1. นายกิติศักดิ์  พวงแก้ว
 
15 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ส่องสี
 
1. นายกิติศักดิ์  พวงแก้ว
 
16 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิณ  รินทร์สกุล
 
1. นายกิติศักดิ์  พวงแก้ว
 
17 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรินลดา  พรหมขจร
 
1. นายกิติศักดิ์  พวงแก้ว
 
18 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ส่องสี
 
1. นายกิติศักดิ์  พวงแก้ว
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 88.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐชา  เผ่าบรรจง
 
1. นายณพล  เธียรทศพล
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 87.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัคจิรา  เฉลิมพนาพันธ์
 
1. นางสาวรัชฎาพร  มีแก้ว
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชา  ตรีธรรมรักษ์
 
1. นางอภิญญา  วัฒนปกรณ์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81.33 ทอง 9 1. เด็กชายณัฐดนัย  โพธิ์ผลิ
 
1. นายณพล  เธียรทศพล
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวชิรวิทย์  แสงเพ็ง
 
1. นายณพล  เธียรทศพล
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปพิชญา  มีสถิตย์
 
1. นางสาวจันทนา  สอนสุวรรณ
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สุวรรณโณ
2. เด็กหญิงพรรัมภา  บุศราทิศ
3. เด็กหญิงพิจิตรา  พัดพรม
 
1. นางจรรยา  เพชรสุวรรณ
2. นางสาววัลลภา  แสนประกอบ
 
26 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทราภา  มหานิล
 
1. นางสาวพิมภาภรณ์  เวชโภติ
 
27 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 11 1. เด็กชายกรณ์  ฉายากุล
2. เด็กชายคณาธิป  ทองแก้ว
3. เด็กหญิงปณาลี  พลอยเพชร
 
1. นางสาวเพ็ญพิมล  แก้วกอง