สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. เขต ๑๑ (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 กลุ่มชุมพร
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556
ณ โรงเรียนศรียาภัย และโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  พงเพชร
 
1. นางโสภาพรรณ  โมระมัต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 6 1. นางสาวกุลพิธาน์  แก้วมงคล
 
1. นางอรพินท์  มุจลินทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจรรณาพร  ยังกิว
 
1. นางแก้วตา  เสกขพันธ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวผกามาศ  ช่วยชูหนู
 
1. นางธัญมาส  ตันเสถียร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรนลิน  คงปะทิว
 
1. นางอิงค์เกตน์  เทพกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอาทิตยา  ตั้งวงษ์
 
1. นางอิงค์เกตน์  เทพกุล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัสสร  เสวตบุตร
 
1. นางปองใจ  พุ่มพวง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 84.84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจตุรงค์  จันต๊ะนาเขต
 
1. นางนภาพร  เอี่ยมรอด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  แสนพิทักษ์
2. เด็กชายเสถียรพงษ์  สมประสงค์
 
1. นางอรพินท์  มุจลินทร์
2. นางแม้นมาศ  สุดสวาสดิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 76.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิรินพร  สันทัดการ
2. นางสาวสุทธิดา  ผุดผ่อน
 
1. นายนรินทร์  แดงโรจน์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรรธนันท์  จันทร์หอม
 
1. นางฉวีรัตน์  วัฒนไชย
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุณยานุช  ยะเสน
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  พรหมสถิตย์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  อำพันธ์ทอง
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  เพชรแก้ว
3. เด็กหญิงภัทรชริตา  จุติประภาค
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ปานเมือง
2. นางสาวลดารัตน์  สงวรรณา
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 76.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรฐาน  เก่งอนันตานนท์
2. นางสาวปาลิตา   จุฑาสุโกศล
3. นางสาวภาวีตา    น้ำใจสุข
 
1. นางสาวนิลวรรณ   นิลยกานนท์
2. นางสาวเบญจมาศ  คงตระกูล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลักษณพร  รัตนสุนทร
2. เด็กชายศิริชัย  วัฒนศิริ
 
1. นางฉวีรัตน์  วัฒนไชย
2. นายสมศักดิ์  โสตถิฤทธิ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภาสวิชญ์  สุทธิเสริม
2. นางสาวเมษมุนินทร์  ครุฑจ้อน
 
1. นายสมศักดิ์  โสตถิฤทธิ์
2. นางสาวเบญจมาศ  คงตระกูล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสมอไทย  ศิริสุข
 
1. นางอรทัย  ยังสวัสดิ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอิงทิตา  วงศ์จินดา
 
1. นางอรวรรณ  อำำพันสุข
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัศรา  เจริญภักดี
2. เด็กชายวงศกร  สุวรรณสาม
3. เด็กหญิงสุพิชญา  มณฑิราช
 
1. นางสาวปฏิการ  นาครอด
2. นางเสมอ  แสงวิลัย
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายประพน  เพ็ญสมบูรณ์
2. นางสาวศศิธร  ยังกิว
3. นายศุภวิชญ์  สมสกุล
 
1. นางสาวพัชรี  ลิ้มสุวรรณ
2. นางสาวมยุรี  มรกต
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ยังศรีนาค
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ครองพุ่มวิจิตร
3. เด็กหญิงญาดาภรณ์  จันทร์ทับ
 
1. นางทัศนา  สิงหะการ
2. นางสาวมยุรี  มรกต
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิโลบล  นาคบำรุง
2. นางสาวศศิประภา  สัตบรรณ
3. นายศุภรัตน์  สังข์กลำ
 
1. นางสาวพัชรี  ลิ้มสุวรรณ
2. นางสาวมยุรี  มรกต
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนวรรณ  สมบุญ
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศิริธรรม
3. เด็กหญิงเกศวรา  ชื่นวารี
 
1. นางสาวธัญชมน  ศรีสุบัติ
2. นางสาวมยุรี  มรกต
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 79.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพฤทิธ์ช   ภูมิสุวรรณ
2. นายพัชรพงศ์  สงไตรรัตน์
3. นางสาวหทัยรัตน์  ธิตรัถถา
 
1. นางสาวพัชรี  ลิ้มสุวรรณ
2. นางสาวมยุรี  มรกต
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนครินทร์  เรืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงบุณยาพร  พนาลัย
3. เด็กหญิงสุญาณี  มาตรเจริญ
 
1. นางสาวธีรวดี  หังสเนตร
2. นางสาวพจนีย์  เคยสนิท
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  นาคมณี
2. นางสาวณัฐธิดา  พฤษการณ์
3. นางสาวนิชกานต์  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวกรวรรณ  งามสม
2. นางพะโยม  กิจพัฒนาสมบัติ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.5 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  ยกย่อง
2. เด็กหญิงโศรยา  ระวังอาจ
 
1. นางสาววิรังรอง  ทองเทพ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  พงศ์สุริยา
2. นายชนบดี  มหาแก้ว
 
1. นายวุฒิพล  รัตนพร
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงภัทร์ฌา  ศรีคง
2. เด็กหญิงสุนิศา  ช่วยคำ
 
1. นายคะนึง  เมืองงาม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายพงศกร  ศรีประสงค์
2. เด็กชายวัชรากร  เรือนดี
 
1. นายคะนึง  เมืองงาม
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรวี  ขาวสอาด
2. เด็กหญิงพรรณพัชร  แสงทอง
3. เด็กชายสรรเพชร  สุกมาก
4. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เกตุแก้ว
5. เด็กหญิงเสาวนีย์  กล่อมพจมาลย์
 
1. นางบุษราคัม  พุทธรักษา
2. นางเพ็ญวัน  นาคสุวรรณ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวตรีเกศ  ม่วงมิ่งสุข
2. นางสาวมณีวรรณ  กมลวิมานฐาพร
3. นางสาวสุทธิดา  กาลพัฒน์
4. นางสาวอมรวรรณ  บุญมาก
5. นางสาวอังคาร  ชุมละออง
 
1. นางบุษราคัม  พุทธรักษา
2. นางเพ็ญวัน  นาคสุวรรณ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ลิยิ้ม
2. เด็กหญิงชลินทรา  เพชรคีรี
3. เด็กหญิงธนภรณ์  สุดวิเศษ
4. เด็กหญิงรัชณิฎา  ราชคฤห์
5. เด็กหญิงสิริกานต์  น้อยขาว
 
1. นางสาวภัทรา  นิลเพ็ชร
2. นางเสาวลักษณ์  รอดผล
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติมา  นุชยา
2. นางสาวพิชญา  เกียรติฐาปนายง
3. นางสาวลลิตา  ชัยประเสริฐ
4. นางสาววรลักษณ์  สุวรรณรัตน์
5. นางสาวสุชาดา  สุขมาก
 
1. นางสาวภัทรา  นิลเพ็ชร
2. นางเสาวลักษณ์  รอดผล
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนลินี  พญาพรหม
2. นางสาวปิยะพร  บุญรอด
3. นางสาวศิริพร  สุขเกษม
4. นางสาวสุธาสินี  ขนบธรรมกุล
5. นางสาวอริสรา  โพธิ์ศรีทอง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เหมตระเวน
2. นายสุรศักดิ์  ทิพย์พิมล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญจิรา  เพ็ชรเวช
2. นางสาวจันทิรา  นาคภู่
3. นางสาวจิรฐาน  เก่งอนันตานนท์
4. นางสาวชนิกานต์  พาลเสือ
5. นางสาวณัฐกมล  กลิ่นหอม
6. นางสาวณัฐชยา  แก้วรุณคำ
7. นางสาวณัฐธิดา  สุขศีล
8. นางสาวพิจิตตรา  พิทักรัตน์
9. นางสาวภาวีตา  น้ำใจสุข
10. นางสาวรัตนภรณ์  พรหมสุวรรณ
11. นายวนศิลป์  พรหมพิชัย
12. นางสาววสุธร  วิรุฬหเกียรติ
13. นางสาวศิริลักษณ์  ตันติพิสิทธิ
14. นายสราวุธ  จันทร์เพ็ง
15. นางสาวสุจิรา  จันทร์ชูกลิ่น
16. นางสาวสุมณฑา  จันทร์เสน
17. นายอนุสรณ์  แต้มมาลา
18. นายอรรถชัย   บุรีงาม
19. นางสาวแก้วกาญจน์  สุตันรักษ์
20. นายไชยวัฒน์  พุทธฤกษ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เหมตระเวน
2. นางสาวปิยวรรณ  บุนนาค
3. นางพานิชย์  ทองภูเบศร์
4. นางรัตนา  เลขพลการ
5. นายสมศักดิ์  แป้นเกิด
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลชนก  พงษ์เสม
2. เด็กชายกมลภพ  ล้ำศรี
3. นายกฤติธีร์  แย้มโสพิศ
4. นายจตุรพร  บัวมาตร์
5. เด็กชายชลธิชา  ไทยนุกูล
6. เด็กชายณภัทร  เพชรสวี
7. นายตะวัน  ธรรมสูน
8. เด็กชายธนกร  สุนสาระพงศ์
9. เด็กชายธนภัทร  ยุติมิตร
10. นายนพคุณ  มะโนอิ่ม
11. นายพรประสิทธิ์  เสนาการ
12. เด็กชายภาณุมาศ  ชุ่มชื่น
13. เด็กชายภานุพงศ์  ชุมชื่น
14. เด็กชายรุ่งชัยพัฒน์  จันพยูร
15. นางสาวลลิตา  ละม้าย
16. เด็กชายศิรวิทย์  ศรีพิพัฒน์
17. เด็กชายศิริโชค  ศิลป์เล็ก
18. เด็กหญิงสุกานดา  มิตรเมฆ
19. เด็กชายเอกเพชร  เพ็ชรวุฒิ
20. เด็กชายไกรสร  ตันเจริญ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  บุนนาค
2. นายพรชัย  กล้วยแดง
3. นางสาวลักขณา  ชนะพล
4. นางสาวสุพรรณี  คำมณีจันทร์
5. นางเสริมศรี  หนูน้อย
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปานปิติ  พลคณา
 
1. นางรุ่งรัตน์  ใยฤทธิ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ์  เกตุรัตน์
 
1. นางรัตนา  เลขพลการ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปกรณ์กานต์  นุ้ยสุข
2. เด็กหญิงภูริสา  สุขอนันต์
 
1. นางกรณี  นิพัทธชุติ
2. นางอรวรรณ  พลรักษ์เขต
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณรงค์ศักดิ์  ขาวใหญ่
2. นางสาวณัชชา  วิเชียรนรา
 
1. นางกรณี  นิพัทธชุติ
2. นางเพ็ญวัน  นาคสุวรรณ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลวรรณ  ทองสมจ่า
2. นางสาวกรรณิการ์  แซ่จิ้ว
3. นางสาวจรัสศรี  คงเจริญ
4. นางสาวชุติกาญจน์  อินทะเสม
5. นางสาวณัฐชา  ใจสวย
6. นางสาวธัณวารัตน์  พันธ์ทา
7. นางสาวรวีวรรณ  ศิริขันแสง
8. นางสาววิยะดา  ทองคำ
9. นางสาวสุนันท์  มีศิลป์
10. นางสาวเกศินี  เชื่อมนาค
 
1. นางรุจิรา  ทองคำ
2. นางสาวอรวรรณ  พลรักษ์เขต
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  สยัดพานิช
2. นางสาวณัฐกมล  กลั่นมั่นคง
3. เด็กหญิงธันยธร  เทวชู
4. เด็กหญิงสาธินี  ทองชื่น
5. เด็กชายสิรวิชญ์  สโมสร
6. นางสาวสิริวรรณ   ณ นคร
7. เด็กหญิงสุภาวดี  ชุมภูนุช
8. นางสาวอรนุช  พุ่มงาม
9. เด็กหญิงอรัญญา  ยศแก้ว
10. นางสาวอริสสา  อาษากิจ
11. เด็กหญิงอัญดา  ตุ่นศรี
12. เด็กหญิงอุรัสยา  นาสุชล
13. นางสาวอุษณี  แจ่มแจ้ง
14. เด็กหญิงเทวารักษ์  นวมนิ่ม
15. นางสาวเยาวลักษณ์  ส่งแสง
 
1. นางสมใจ  ปราบพล
2. นายสัจจพันธ์  สุทธินุ่น
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทิมา  ไชยณรงค์
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  พวงทรัพย์
 
1. นางพานิชย์  ทองภูเบศร์
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขวัญชีวา  ชูรักษ์
2. นางสาววรฉัตร  ประสานทอง
 
1. นางสมใจ  ปราบพล
 
46 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุขมนตรี  ไพถาวร
 
1. นางกรรณิการ์  ทองพรหม
 
47 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุกานดา  อินทร์รอด
 
1. นายพิบูลย์  พิบูลลาภย์
 
48 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สุดภักดี
2. เด็กหญิงวารกานต์  ลั่นออ
 
1. นายพิบูลย์  พิบูลลาภย์
 
49 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปริญญา  หนูจ่าแสง
 
1. นายธัญ  ทองพรหม
 
50 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะดา  พงษ์สมยศ
 
1. นายวิวัฒน์  ภัยวิมุติ
 
51 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปิยะสิริ  ตั่งสุจริตธรรม
 
1. นายวิวัฒน์  ภัยวิมุติ
 
52 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรนภา  สังข์กล้ำ
 
1. นายวิวัฒน์  ภัยวิมุติ
 
53 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94.01 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปัญญา  โคนาหาญ
 
1. นายวิวัฒน์  ภัยวิมุติ
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะดา  พงษ์สมยศ
 
1. นายวิวัฒน์  ภัยวิมุติ
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 73.67 เงิน ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  พรหมสวัสดิ์
 
1. นายวิวัฒน์  ภัยวิมุติ
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  ทองการณ์
 
1. นายวิวัฒน์  ภัยวิมุติ
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญชนก  มะสัน
 
1. นายวิวัฒน์  ภัยวิมุติ
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พลสวัสดิ์
 
1. นายวิวัฒน์  ภัยวิมุติ
 
59 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะดา  พงษ์สมยศ
 
1. นายวิวัฒน์  ภัยวิมุติ
 
60 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาติกานต์  ทองรักษ์
 
1. นายวิวัฒน์  ภัยวิมุติ
 
61 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิชญาภรณ์  สุงคาสิทธิ์
 
1. นายวิวัฒน์  ภัยวิมุติ
 
62 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  พรหมสวัสดิ์
2. นางสาวญาติกานต์  ทองรักษ์
3. เด็กหญิงธัญชนก  มะสัน
4. เด็กหญิงนันทวัน  ศรีพิจิตร
5. นายปัญญา  โคนาหาญ
6. เด็กหญิงปิยะดา  พงษ์สมยศ
7. นายปิยะสิริ  ตั่งสุจริตธรรม
8. นางสาวพิชญาภรณ์  สุงคาสิทธิ์
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พลสวัสดิ์
 
1. นายวิวัฒน์  ภัยวิมุติ
2. นางอิงค์เกตน์  เทพกุล
 
63 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.7 เงิน 5 1. นายวรลักษณ์  พ่วงสมุทร์
 
1. นายพณัฎฐ์  สกุลณา
 
64 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  ปิ่นเกตุ
 
1. นายพณัฎฐ์  สกุลณา
 
65 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววฤนดา  กุ่งละ
 
1. นายพณัฎฐ์  สกุลณา
 
66 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรลักษณ์  พ่วงสมุทร์
 
1. นายพณัฎฐ์  สกุลณา
 
67 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  ปิ่นเกตุ
 
1. นายพณัฎฐ์  สกุลณา
 
68 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววฤนดา  กุ่งละ
 
1. นายพณัฎฐ์  สกุลณา
 
69 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรลักษณ์  พ่วงสมุทร์
 
1. นายพณัฎฐ์  สกุลณา
 
70 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอลิเซียวรรณพร  เกอเพล
 
1. นายพณัฎฐ์  สกุลณา
 
71 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววฤนดา  กุ่งละ
 
1. นายพณัฎฐ์  สกุลณา
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรลักษณ์  พ่วงสมุทร์
 
1. นายพณัฎฐ์  สกุลณา
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฤทัยรัตน  ทองฉาย
 
1. นายพณัฎฐ์  สกุลณา
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววฤนดา  กุ่งละ
 
1. นายพณัฎฐ์  สกุลณา
 
75 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนวัฒน์  ชูมณี
2. เด็กหญิงณัฐจิกานต์  เมืองแก้ว
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธุรัตน์
4. เด็กหญิงธีรารัตน์  ราชานิกรณ์
5. เด็กชายพิตรพิบูล  ดีเลิศ
6. เด็กชายวรธรรม  พิมพ์เพราะ
7. เด็กชายวรรณรัตน์  สุบรรณรัตน์
8. เด็กหญิงสุจิกานต์  เมืองแก้ว
9. เด็กหญิงเกวลิน  ชูปลอด
10. เด็กหญิงโสภิตา  พุทธเกิด
 
1. นางบุปผา  แสงอรุณ
2. นางสาวปรานอม  ชุ่มชื่น
 
76 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคุณากร  นิ่มมณี
2. นางสาวจรรยพร  พลค้อ
3. นางสาวจิตต์สุภา  มนูเสวต
4. นางสาวญานิกา  ลำบุญลาภ
5. นายยุทธนา  บุญดี
6. นายวัชรินทร์   จันทร
7. นายวัฒนชัย  ศรีสนธิ์
8. นางสาวสาวินี  เต่าทอง
9. นายสุทธิพงษ์  สายหยุด
10. นางสาวโชติชนิต  จ้อยพจน์
 
1. นางบุปผา  แสงอรุณ
2. นางสาวปรานอม  ชุ่มชื่น
 
77 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เภาภาท
2. เด็กหญิงณัฐจิกานต์  เมืองแก้ว
3. เด็กหญิงนิชาภา  เหมือนแปลก
4. เด็กหญิงสุจิกานต์  เมืองแก้ว
5. เด็กหญิงเกวลิน  ชูปลอด
6. เด็กหญิงโสภิตา  พุทธเกิด
 
1. นางบุปผา  แสงอรุณ
2. นางสาวปรานอม  ชุ่มชื่น
 
78 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจรรยพร  พลค้อ
2. นางสาวจิตต์สุภา  มนูเสวต
3. นางสาวจุฬาภรณ์  ชูนครพัฒน์
4. นางสาวญานิกา  ลำบุญลาภ
5. นางสาววิภาวรรณ  วิทยา
6. นางสาวสาวินี  เต่าทอง
7. นางสาวสุนิษา  เชื้อทอง
8. นางสาวโชติชนิต  จ้อยพจน์
 
1. นางบุปผา  แสงอรุณ
2. นางสาวปรานอม  ชุ่มชื่น
 
79 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณาพงษ์  เจริญสุข
2. เด็กชายณภัทร  นวลสุวรรณ
 
1. นางบุปผา  แสงอรุณ
2. นางสาวปรานอม  ชุ่มชื่น
 
80 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79.76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิระพงศ์  พุ่มตะโก
2. เด็กหญิงอารี  ศรีทองคำ
3. เด็กหญิงโสรยา  บุญมี
 
1. นางสารภี  โกกนุต
 
81 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชโนดม  ไชยบัณ
2. นางสาวฐิติพร  อุปลากรณ์
3. นางสาวสุธีมา  พลราชม
 
1. นางสารภี  โกกนุต
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐานิตา  ตัสโต
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตนละออ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรียุทธไกร
 
1. นางพิมพ์พร  แดงโรจน์
2. นางเตือนใจ  พลวารินทร์
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิรมล  ตรีวงศ์
2. นางสาวพิมลพรรณ  พัฒคายน
3. นางสาวสุชานาถ  สิทธิโยธา
 
1. นางพิมพ์พร  แดงโรจน์
2. นางเตือนใจ  พลวารินทร์
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณภัชชา  สุดจิตร
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ขวัญทอง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  รัตนสิงหล
 
1. นางงามตา  ปานเอี่ยม
2. นางสุพัตรา  บัวสุวรรณ์
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 94.62 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนาภา  เกษแดงสกลวุฒิ
2. นางสาวธิดารัตน์  เสือทอง
3. นางสาวสิรินทร์รัตน์  วงศ์จินดา
 
1. นางกรกนก  หนูแย้ม
2. นางสุคนธ์  กาฬจันโท
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจรีพร  พลนาการ
2. เด็กหญิงฉัตระวี  กาศพิรุณ
3. เด็กหญิงชัญญา  พรศรี
 
1. นางงามตา  ปานเอี่ยม
2. นางจารีย์  มหาแก้ว
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐริกา  จันทร์สน
2. นางสาววราภรณ์  วุฒิวงค์
3. นางสาวอรสา  ศุภสังข์
 
1. นางงามตา  ปานเอี่ยม
2. นางจารีย์  มหาแก้ว
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติธัช  แหวนเพ็ชร์
2. เด็กชายภาณุพงศ์  แซ่อึง
3. เด็กชายศักดิ์ฎา  พรหมภินันท์
 
1. นางจารีย์  มหาแก้ว
2. นางวิไลวรรณ  พลรักษ์เขต
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศุภมาส   เรืองดำ
2. เด็กหญิงโสรยา  เนียมสะอาด
 
1. นางสาวกมลรัตน์  เซ่งเจริญ
2. นางจุฑารัตน์  จันทร์อ่อน
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายถิรเจตน์  ใจเพ็ชร
2. เด็กหญิงรมิดา  อินทนาศักดิ์
 
1. นางสาวกมลรัตน์   เซ่งเจริญ
2. นางจุฑารัตน์   จันทร์อ่อน
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนพร  ศรีสุพล
2. นางสาวรชญา  ประกอบปราณ
 
1. นางจุฑารัตน์   จันทร์อ่อน
2. นายสุรศักดิ์  ทิพย์พิมล
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรธิตา  พรหมพัฒน์
2. เด็กหญิงอารยา  โคนาดำ
 
1. นางสาวกมลรัตน์  เซ่งเจริญ
2. นางจุฑารัตน์   จันทร์อ่อน
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภัทร  พิริยะพันธ์พงศ์
2. เด็กหญิงสุรภา  พวงอินทร์
 
1. นางสาวกมลรัตน์  เซ่งเจริญ
2. นางพนาวรรณ  โพธิ์ทอง
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎากรณ์  ปฏิสนธิ
2. เด็กชายคเณศ  ทองเขียว
 
1. นางจุฑารัตน์   จันทร์อ่อน
2. นายสุรศักดิ์  ทิพย์พิมล
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ส่องมณี
2. เด็กหญิงอภิชญา  อรุณรักษา
 
1. นางสาวกมลรัตน์  เซ่งเจริญ
2. นางจุฑารัตน์   จันทร์อ่อน
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธยาน์  กิตติปุญญพัตน์
2. นางสาวธนัชพร  ขำอนันต์
 
1. นางสาวกมลรัตน์  เซ่งเจริญ
2. นางจุฑารัตน์   จันทร์อ่อน
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรสิน  หวังแก้ว
2. นายนฤเบศร์  แสงอุทัศน์
 
1. นางจุฑารัตน์   จันทร์อ่อน
2. นางสาวนุชเนตร  ชูแสง
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศุภวิชญ์  สมสกุล
2. นางสาวสุกัญญา  ฤทธานนท์
 
1. นางจุฑารัตน์   จันทร์อ่อน
2. นายสุรศักดิ์  ทิพย์พิมล
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติธัช  เส็นติหยะ
2. นางสาวชนิกานต์  สุขอนันต์
 
1. นางสาวนุชเนตร  ชูแสง
2. นายสุรศักดิ์  ทิพย์พิมล
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรภัทร  เทวบุญ
2. เด็กชายสิทธิกร  วัฒนไชย
3. เด็กชายสุรกิจ  ชูสุริแสง
 
1. นางสาวนุชเนตร  ชูแสง
2. นายเจริญวิทย์  ชะดารัตน์
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฉัตรมงคล  ตันพานิช
2. นายณัฐวุฒิ  เทพดนตรี
3. นายธีรศักดิ์  วัดวิทยาคุณ
 
1. นางสาวนุชเนตร  ชูแสง
2. นายเจริญวิทย์  ชะดารัตน์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  หฤรักษ์
 
1. นางเมธาวี  เทพมณี
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนภรณ์  เจตน์อนันต์
 
1. นางรจนา  ขวัญคีรี
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนกานต์  กิตติชนม์ธวัช
 
1. นางเพ็ญศรี  อุชุภาพ
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูพริฐญ์  ภักดีบุตร
 
1. นางสาวณิธินันท์  ปัทมาวิไล
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปภัสรา  เพ็ชรณรงค์
 
1. นางนวลจันทร์  เหมปราการ
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววสุธร  วิรุฬหเกียรติ
 
1. นางสมพร  มีวิเศษณ์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยา  จีรชีวีกุล
 
1. นางราณี  ภักดีคง
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวประภัสสร  สืบสาย
 
1. นางสาวจามจุรี  บุญเอี่ยม
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบัญษิฌา  โพธิ์ศรีทอง
2. เด็กหญิงปรียานุช  ปรีชามาตย์
3. เด็กหญิงภัทร์พิชชา  น้อยมุข
4. เด็กหญิงรินรดา  ลอยมา
5. เด็กหญิงเปมิกา  คงท่าเรือ
 
1. นางนวลจันทร์  เหมปราการ
2. นางอาภรณ์  รัศมี
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปภานัน  เย็นทรวง
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  เวชสิทธิ์
3. นายสุธรรม  ช่วยตั้ง
4. นางสาวสุพิชชา  ลิหงวน
5. นายอิทธิพัทธ์  สุทธิเสริม
 
1. นางรจนา  ขวัญคีรี
2. นางโสภิษฐ  โพธารส
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชื่นแดง
 
1. นายสฤษธิ์ชัย  มากเสม
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุญฑริกา  เกตุแก้ว
 
1. นายสฤษธิ์ชัย  มากเสม
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพชรพล  ใจตรง
 
1. นายพสธร  ตั้งพิพัฒน์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงศกร  คำรัตน์
 
1. นางสาวศุจินันท์  ศักดิ์สนิท
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรวรา  โพธารส
2. เด็กหญิงอัญชลี  ชินวิทยากุล
 
1. นางจิระพันธ์  ดันสูงเนิน
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐธิดา  สุขศีล
2. นางสาวตรีสุคนธ์  บุตรพลอย
 
1. นายยศธรกานต์  แพรสมบูรณ์
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  จินาอู
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ศิลป์ชุมพล
3. เด็กชายรัทธพงศ์  มั่นคง
4. เด็กชายวรายุทธ์  กุ้ยติ๋ว
5. เด็กชายวิศณุ   การะเกตุ
6. เด็กชายอดิศักดิ์  รักษ์นุ้ย
7. เด็กชายอัครวินท์  รอดพุก
8. เด็กชายแสนยากร  คงมิตร์
 
1. นายนรินทร์  แดงโรจน์
2. นายสมศักดิ์  โสตถิฤทธิ์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐฐาพร  น้อยนาเวช
2. เด็กหญิงอามินตรา  ชัยภักดิ์
3. เด็กหญิงโสรยา  เนี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวพัทธนันท์  ศิริรักษ์โสภณ
2. นายสมศักดิ์  แป้นเกิด
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนัญชนก  ขอกลาง
2. นางสาวเกษราภรณ์  ผลขะจี
3. นางสาวเจนจิรา  บำรุงพล
 
1. นางนลินรัตน์  เผือกเนียร
2. นายสมศักดิ์  แป้นเกิด
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงปริยาภรณ์  โทหีต
2. เด็กหญิงภัทรพร  เพ็งนวล
3. เด็กหญิงอินทิรา  ขาวศรี
 
1. นางพวงแก้ว  มงกุฎสุวรรณ
2. นางมาลิณี  คูอมรพัฒนะ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจณัฐดา  ยุติมิตร
2. นางสาวญาณิศา  อัญชโลทัย
3. นางสาวนิลยา  ทองรักษ์
 
1. นางพวงแก้ว  มงกุฎสุวรรณ
2. นางมาลิณี  คูอมรพัฒนะ
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  สนทมิโน
2. เด็กหญิงวรรณพร  อารีราษฎร์
 
1. นางรัตยา  สมภูเวียง
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศักดิ์สิทธิ์  หยกสกุล
 
1. นางโสภิษฐ  โพธารส
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 91.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  หวะสุวรรณ
2. เด็กหญิงอัฐสิณี  อัคนีศร
 
1. นางอรทัย  ยังสวัสดิ์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 92.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวประภัสสร  สืบสาย
 
1. นางสาวนิลวรรณ  นิลยกานนท์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  จันประนต
2. เด็กชายศุภสัณห์  เนตรประไพ
 
1. นายนรินทร์  แดงโรจน์
2. นางพวงเพ็ญ  รติวัฒน์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรวรรยา  บุศราทิศ
2. นายเอกชัย  อนิลบล
 
1. นางพวงเพ็ญ  รติวัฒน์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงโชติกา  สังข์ลาโพธิ์
 
1. นางสาวอรสา  ส่งถึง
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายสรสิช  วัฒนไชย
 
1. นางวัจนา  แก้วถาวร